เช็กลิสต์วีซ่าญี่ปุ่น เที่ยวกับทัวร์ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

เช็กลิสต์วีซ่าญี่ปุ่น

หลังจากที่ญี่ปุ่นได้เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกครั้ง ก็ได้มีการปรับมาตรการท่องเที่ยวซึ่งกำหนดให้เดินทางกับกรุ๊ปทัวร์เท่านั้น และนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องขอวีซ่า ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็ทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่า จะต้องเตรียมเอกสารหรือเตรียมตัวยังไงบ้าง? เพื่อความสะดวกของสายเที่ยวทุกคน พี่เห็ด มัชรูมทราเวล เว็บสล็อต ได้ทำ เช็กลิสต์ เตรียมเอกสาร ขอวีซ่าญี่ปุ่น เที่ยวกับทัวร์ มาให้แล้ว ไปเตรียมความพร้อมและเตรียมเอกสารให้ครบ จะได้สะดวกในการยื่นมากขึ้น ดูตามเช็กลิสต์ด้านล่างได้เลยค่ะ

เอกสารการยื่นวีซ่า ประเทศญี่ปุ่น

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) อายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ มีหน้าประทับตราว่างเกิน 2 หน้า และหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าที่มีวีซ่าเชงเก้นให้แนบมาด้วย
 2. รูปถ่ายขนาด 2×2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว รูปชัดเจน ไม่แต่งภาพ และอายุไม่เกิน 6 เดือน (จำนวน 2 ใบ)
 3. คำร้องขอวีซ่า, แบบสอบถามยื่นวีซ่า,หนังสือมอบอำนาจ 3 ฉบับ (มัชรูมทราเวลจัดเตรียมให้) **ไม่ต้องกรอกรายละเอียดใดๆ และเซ็นชื่อให้เหมือนกับในพาสปอร์ต
 4. หนังสือรับรองการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  • กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทหรือข้าราชการ: ขอหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สังกัด ระบุตำแหน่ง / วันเริ่มงาน / เงินเดือน และระยะเวลาที่ลาพักร้อน (อายุเอกสาร 1 เดือน)
  • กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว: คัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท อายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์
  • กรณีทำอาชีพอิสระ: ต้องทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้โดยละเอียด
  • กรณีที่เป็นนักเรียนนักศึกษา: หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (อายุเอกสาร 1 เดือน)
 5. Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า และจะต้องมีตราประทับจากธนาคารเท่านั้น
 6. ทะเบียนบ้าน เล่มจริง หรือ สามารถคัดสำเนา ทร.14 ที่อำเภอหรือสำนักงานเขต
 7. สำเนาบัตรประชาชน
 8. เอกสารการแสดงสถานภาพอื่นๆ ตัวจริง (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หรือมรณะบัตร หรือสามารถคัดสำเนา ที่อำเภอหรือสำนักงานเขต

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*