กรมอุทยานฯ ประกาศรางวัล อุทยานแห่งชาติสีเขียว แม่วาง-ผาแต้ม

อุทยานแห่งชาติสีเขียว

กรมอุทยานฯ ประกาศรางวัลอุทยานแห่งชาติสีเขียว 25 แห่ง ประเภท G – Green Plus ได้ 2 แห่ง คือ อุทยานฯแม่วาง จ.เชียงใหม่ และ อุทยานฯ ผาแต้ม จ.อุบลราชธานี

10 พ.ย. 65 – นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน

โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพของอุทยานแห่งชาติ ให้เกิดการใช้ประโยชน์และทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร

ลดการเกิดของเสีย ลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีมาตรฐาน มีการบริการที่ดีแก่นักท่องเที่ยว เป็นการยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติสู่มาตรฐานสากลนายรัชฎา กล่าวว่า โดยในปี 2565 มีอุทยานแห่งชาติที่ผ่านการตรวจประเมิน 25 แห่ง แบ่งออกเป็น ประเภท G – Green Plus 2 แห่ง คือ อุทยานฯแม่วาง จ.เชียงใหม่ และอุทยานฯ ผาแต้ม จ.อุบลราชธานี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*